| Thailand

การเช็คสภาพยางรถยนต์

ยางรถยนต์สามารถเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาอันเนื่องมาจากปัจจัยหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ สถานที่เก็บยางรถยนต์ รวมไปถึงการใช้งานจากการขับขี่ และแม้ว่าจะเป็นยางรถยนต์ที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน ยางเหล่านี้ก็จะเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไปเช่นกัน

เราจึงควรใช้ยางรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน สังเกตได้จากตัวเลขกลุ่มสุดท้ายของรหัส DOT (the U.S. Department of Transportation) ที่ด้านข้างของล้อรถยนต์ ซึ่งจะเป็นกลุ่มตัวเลขสี่หลัก โดยตัวเลขสองตัวแรกเป็นสัปดาห์ที่ผลิต และสองตัวสุดท้ายเป็นเลขปี ค.ศ. ที่ผลิตยางรถยนต์

tire-dot2-1

และเรายังสามารถดูสภาพของดอกยางจากแวร์บาร์ (Wear Bars) ซึ่งหากยางรถยนต์สึกหรอจนสามารถมองเห็นแวร์บาร์ได้แล้ว หมายความว่าดอกยางรถยนต์เหลือเพียงแค่ 1/16 นิ้วหรือประมาณ 2 มิลลิเมตร เป็นสัญญาณเตือนว่ายางรถยนต์สึกมากแล้ว ควรเปลี่ยนยางรถยนต์นั่นเอง

tire-wearbar